Privacybeleid van Beter Opleidingen

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beter Opleidingen verwerkt van haar cursisten of andere geïnteresseerden.

Indien je persoonsgegevens aan Beter Opleidingen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

  1. Verantwoordelijke

  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

  Beter Opleidingen

  Hamerhoeve 4, 5708 TN Helmond

  Tel. 06-43435391

  KVK: 60022035

  De functionaris cursistenbeheer is bereikbaar via info@beteropleidingen.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt Beter Opleidingen en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw aanmelding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a. Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht

b. Adresgegevens, eventueel postadres

c. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

d. Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie, zoals bijv. social media accounts.

 

2.2 Beter Opleidingen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de cursus en de eventuele annulering.

b. Je naam en telefoonnummer wordt voorafgaand aan de training verstrekt aan de docent voor eventuele benadering over de cursus.

c. Je naam, adresgegevens, e-mailadres(sen) wordt gebruikt voor het versturen van de certificaten en facturen

d. Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van de cursussen af te wikkelen.

e. Je naam en e-mailadres(sen) wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Beter Opleidingen

f. In geval van een niet tijdige betaling worden de benodigde gegevens doorgegeven aan een incassobureau.

 

2.3  Je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Beter Opleidingen en je te informeren over de ontwikkelingen van Beter Opleidingen.

 

3. Bewaartermijnen

Beter Opleidingen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je cursus tot maximaal 5 jaar na afloop van de cursus. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4.  Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Beter Opleidingen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens via de website maakt Beter Opleidingen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de cursistenbeheer van Beter Opleidingen kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Beter Opleidingen zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de cursistenbeheer.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Beter Opleidingen je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de cursistenbeheer.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze cursistenbeheer [ info@beteropleidingen.nl ].

 

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van Beter Opleidingen bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Menu